Політика сталого розвитку

Наша корпоративна стратегія і місія відповідають принципам сталого розвитку. Реалізуючи її в повній мірі, ми прагнемо підвищити прибутковість нашої компанії, працюючи на благо суспільства. Холдинг TECHIIA запроваджує в Україні і світі високі технології заради їх використання на користь людству. Ми розробляємо рішення, які в майбутньому будуть приносити велику користь суспільству і будуть безпечні як у виробництві, так і в застосуванні. Ця Політика сталого розвитку дає загальне розуміння принципів соціально-відповідального ведення бізнесу.

Стійкий розвиток і корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) є необхідними компонентами господарської діяльності та стратегічного розвитку холдингу TECHIIA. КСВ є механізмом реалізації корпоративної стратегії щодо взаємодії холдингу та його компаній із суспільством і здійснення його господарської діяльності відповідно до принципів сталого розвитку та етичних норм.

​Мета документу

Холдинг TECHIIA зобов'язується сприяти сталому розвитку, а це зобов'язання вимагає пошуку рівноваги між короткостроковими і довгостроковими інтересами і врахування економічних, екологічних і соціальних чинників в ухваленні комерційних рішень.

  • Ми виділяємо чотири напрямки, в яких несемо відповідальність.
  • Ми ведемо справи з відповідальністю перед суспільством, дотримуючись законів України і тих країн, де працюють компанії, що входять в холдинг.
  • Ми дотримуємось основних прав людини, залишаючись в правових рамках бізнесу. Приділяємо належну увагу питанням охорони здоров'я, безпеки праці та екологічної безпеки.

Основними цілями цього документу є дати загальне уявлення про наш підхід до сталого розвитку та його принципи та описати політику холдингу TECHIIA і його зобов'язання зі сприяння сталому розвитку.

Всі працівники холдингу TECHIIA (включно із персоналом підрядників), несуть відповідальність за виконання вимог цієї Політики. Політика доводиться до відома всього персоналу і відкрита для широкого доступу (на сайті компанії).

Вступ

Ми дотримуємось принципів і положень стандарту ІСО 26000:2010 «Керівництво з соціальної відповідальності», що містить таке визначення соціальної відповідальності для організацій будь-якого типу, чи то комерційна компанія, державне підприємство або некомерційна організація: «Це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище через прозору і етичну поведінку, яка сприяє стійкому розвитку, включаючи здоров'я і добробут суспільства; враховує інтереси зацікавлених сторін, а також відповідає чинному законодавству і узгоджується з міжнародними нормами поведінки; інтегрована в діяльність всієї організації і в рамках всієї організації та практикується у стосунках».

Концепція стійкого розвитку ставить за мету «задовольняти потреби людей, які живуть сьогодні, не позбавляючи майбутні покоління можливості також задовольняти свої потреби»*. Ми цілком і повністю розділяємо це визначення і будемо його дотримуватись шляхом впровадження принципів сталого розвитку в стратегію господарської діяльності, плани і процеси компанії. У цьому сенсі сталий розвиток передбачає і забезпечує економічну ефективність, екологічну безпеку, соціальну справедливість і етичну поведінку, нарівні із загальним зниженням впливу людини на природу.

Виконання цієї Політики забезпечується шляхом відкритого, конструктивного і планомірного співробітництва та двосторонньої взаємодії з усіма групами зацікавлених сторін. Така співпраця є основою нашого успіху.

  • Принципи сталого розвитку закладені в політики, плани, процедури і процеси холдингу. Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності холдингу ми впровадили регулярне надання інформації зацікавленим особам та звітність про ефективність корпоративної соціальної відповідальності.
  • Ми забезпечуємо ефективну взаємодію із зацікавленими сторонами, коли особлива увага приділяється населенню і групам ризику, чиї інтереси можуть порушуватися внаслідок діяльності холдингу.
  • Ми налагоджуємо діалог між населенням і холдингом на місцях присутності наших компаній, і це сприяє встановленню відкритих, прозорих відносин, які є необхідною умовою для подальшого розвитку регіону чи регіонів.
  • Холдинг виділяє власні кошти на соціальні інвестиції на територіях присутності, а також залучає кошти партнерів. Ініціативи, спрямовані на вирішення актуальних проблем, роблять внесок в реальне підвищення якості життя.
Принципи сталого розвитку

Принципи сталого розвитку

Повага та підтримка прав людини.

Виявлення і зниження економічних, екологічних та соціальних ризиків і впливів.

Ефективне використання ресурсів, захисту навколишнього середовища і різноманітності форм життя.

Максимальне збільшення прибутковості.

Розвиток стратегічних партнерств з метою посилення сталого розвитку територій присутності.

Відкрита і чесна взаємодія із зацікавленими сторонами, врахування їх думок та інтересів в процесі прийняття рішень компанією.

Забезпечення стійких благ для співробітників, засновників, підрядників, ділових партнерів і територій присутності.

Інновації як інструмент

Інновації як інструмент сталого розвитку

Холдинг TECHIIA прагне вирізнятися серед інших компаній з точки зору інновацій і якості, вивчаючи нові ніші на ринках і надаючи унікальні продукти на нові ринки, які застосовують екологічні інноваційні технології.

У зв'язку з цим, ми дотримуємось наступних зобов’язань:

Застосовувати найбільш інноваційні та ефективні технології для розробки продуктів і послуг, які відповідають критеріям безпеки, якості і які здатні створювати цінність для нинішнього і майбутніх поколінь. Проводити періодичну оцінку своїх продуктів, а також процесів, за допомогою порівняльного аналізу, з метою постійного вдосконалення своєї діяльності.

Брати участь в проектах, комерційних ініціативах і кампаніях, спрямованих на сприяння розвитку екологічно-орієнтованої економіки і запуск на міжнародному рівні ініціатив, які поєднують в собі інновації, економічну цінність і захист природного капіталу.

Реалізовувати проекти і ініціативи, спрямовані на цифровізацію територій присутності і підвищення їх технологічного прогресу.

​Політика і зобов'язання

Політика і зобов'язання зі сталого розвитку

Для дотримання вищеописаних принципів Політики сталого розвитку холдингу TECHIIA ми ведемо свою господарську діяльність з максимальною відповідальністю і ефективністю. Ми вносимо свій внесок у вирішення теперішніх та майбутніх соціальних проблем територій, на яких присутні бізнес-компанії холдингу, зберігаючи баланс між економічним розвитком, охороною навколишнього середовища і соціальною відповідальністю, а також враховуємо культурне різноманіття.

Наші зобов'язання

Наші зобов'язання зі сталого розвитку:

Завжди включати принципи сталого розвитку в плани, процедури і процеси господарської діяльності.

Завжди забезпечувати дотримання законодавства України в сфері охорони праці, здоров'я, навколишнього середовища та соціального захисту.

Надавати зацікавленим сторонам повну інформацію і взаємодіяти з ними в питаннях ефективності сталого розвитку та організації зворотного зв'язку.

На постійній основі розробляти і реалізовувати програми соціальних інвестицій та сталого розвитку, пов'язаних зі стратегією холдингу і окремих бізнес-компаній, які в нього входять.

Приділяти особливу увагу розвитку стратегічних партнерських відносин із зовнішніми зацікавленими сторонами для посилення позитивного впливу на програми суспільного розвитку та їх внеску в покращення добробуту населення на територіях присутності.

Дотримуватись принципів Глобального договору ООН і популяризовувати їх.

* Наше спільне майбутнє; Всесвітня комісія ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку (Комісія Брундтланд), 1987