Πολιτική αειφόρου ανάπτυξης

Η εταιρική στρατηγική και η αποστολή μας συνάδουν με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Με την πλήρη εφαρμογή της, προσπαθούμε να αυξήσουμε την κερδοφορία της εταιρείας μας, εργαζόμενοι προς όφελος της κοινωνίας. Η εταιρεία TECHIIA ενσωματώνει υψηλές τεχνολογίες στην Ουκρανία και στον κόσμο, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος της ανθρωπότητας. Αναπτύσσουμε λύσεις, οι οποίες στο μέλλον θα αποφέρουν μεγάλα οφέλη στην κοινωνία και θα είναι ασφαλείς τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής όσο και κατά την χρήση. Αυτή η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης συνάδει με τις αρχές μίας κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η αειφόρος ανάπτυξη και η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) είναι απαραίτητα συστατικά των οικονομικών δραστηριοτήτων και της στρατηγικής ανάπτυξης της TECHIIA. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένας μηχανισμός για την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής αλληλεπίδρασης, μεταξύ της ελέγχουσας εταιρείας με τις εταιρείες που υπάγονται σε αυτή και την κοινωνία, και την εκτέλεση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και των ηθικών προτύπων.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Η TECHIIA δεσμεύεται να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη και αυτή η δέσμευση απαιτεί την εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμφερόντων, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες κατά τη λήψη εμπορικών αποφάσεων.

  1. Προσδιορίζουμε τέσσερις τομείς ευθύνης.
  2. Διοικούμε επιχειρήσεις με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, τηρώντας τους νόμους της Ουκρανίας και των χωρών στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες χαρτοφυλακίου.
  3. Σεβόμαστε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, παραμένοντας στο νομικό πλαίσιο της επιχείρησης. Δίνουμε τη δέουσα προσοχή σε θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.
  4. Ο κύριος στόχος αυτού του εγγράφου είναι να παράσχει μια επισκόπηση της προσέγγισής μας για την αειφόρο ανάπτυξη και τις αρχές της και να περιγράψει την πολιτική της TECHIIA καθώς επίσης και τη δέσμευσή μας για προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Όλοι οι υπάλληλοι της TECHIIA (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των εργολάβων) είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με αυτή την πολιτική. Η πολιτική γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό και είναι δημόσια διαθέσιμη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τηρούμε τις αρχές και τις διατάξεις του ISO 26000: 2010 Ο οδηγός σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, ο οποίος παρέχει έναν ορισμό της κοινωνικής ευθύνης, για όλους τους τύπους οργανισμών, είτε πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση, κρατικό εγχείρημα ή μη κερδοσκοπική οργάνωση προβλέπει τα εξής: « ο κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος για τις επιπτώσεις των αποφάσεών του και των δραστηριοτήτων του στην κοινωνία και το περιβάλλον, μέσα από διαφανείς και ηθικές συμπεριφορές που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων επίσης, της υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας · λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων · συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο και συμβαδίζει με τους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς · και ενσωματώνει τον οδηγό σε όλες τις δράσεις του οργανισμού και τις επαγγελματικές σχέσεις του. »

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύει στο «να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες»*. Συμμεριζόμαστε πλήρως αυτόν τον οδηγό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ενσωματώνοντας τις αρχές της αειφορίας, στις επιχειρηματικές μας στρατηγικές, σχέδια και διαδικασίες. Υπό αυτήν την έννοια, η αειφόρος ανάπτυξη ,συνεπάγεται και διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική ασφάλεια, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δεοντολογική συμπεριφορά, καθώς και τη συνολική μείωση των ανθρώπινων επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η εφαρμογή της Πολιτικής διασφαλίζεται μέσω ανοικτής, εποικοδομητικής και διαρκούς συνεργασίας και αμφίδρομης αλληλεπίδρασης με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων. Αυτή η συνεργασία είναι η βάση για την επιτυχία μας.

  • Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης καθορίζονται στις πολιτικές, τα σχέδια και τις διαδικασίες της ελέγχουσας εταιρείας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανοικτότητα και η διαφάνεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας, έχουμε εισαγάγει τακτική κοινολόγηση πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους και αναφορά σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων όταν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους κατοίκους και στις ομάδες υψηλού κινδύνου, των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να παραβιαστούν εξαιτίας των δραστηριοτήτων της ελέγχουσας εταιρείας.
  • Εγκαθιδρύουμε διάλογο μεταξύ των κατοίκων και της ελέγχουσας εταιρείας στις περιοχές, όπου λειτουργούν οι εταιρείες μας, και αυτό βοηθά στη δημιουργία ανοιχτών, διαφανών σχέσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής ή της περιφέρειας.
  • Η ελέγχουσα εταιρεία διαθέτει τα δικά της κεφάλαια, για κοινωνικές επενδύσεις στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, και επίσης συγκεντρώνει κεφάλαια από τους εταίρους της. Οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων συμβάλλουν στην πραγματική βελτίωση της ποιότητας ζωής.
ΑΡΧΕΣ

Αρχές αειφόρου ανάπτυξης

Σεβασμός και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προσδιορισμός και μείωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιπτώσεων.

Αποτελεσματική χρήση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Μέγιστη αύξηση της κερδοφορίας.

Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών λειτουργίας.

Ανοιχτή και ειλικρινής αλληλεπίδραση με τους ενδιαφερόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τα ενδιαφέροντά τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας

Παροχή βιώσιμων πλεονεκτημάτων για τους υπαλλήλους, μετόχους, εργολάβους, επιχειρηματικούς εταίρους και τις περιοχές λειτουργίας.

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ

Οι καινοτομίες ως μέσο για αειφόρο ανάπτυξη

Η TECHIIA Holding προσπαθεί να ξεχωρίσει από άλλες εταιρείες όσον αφορά την καινοτομία και την ποιότητα, εξερευνώντας νέες θέσεις στις αγορές και παρέχοντας μοναδικά προϊόντα σε νέες αγορές που εφαρμόζουν καινοτόμες περιβαλλοντικά τεχνολογίες.

Από αυτήν την άποψη, δεσμευόμαστε για τα ακόλουθα:

Να εφαρμόζουμε τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, που πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας, ποιότητας και που μπορούν να δημιουργήσουν αξία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Πραγματοποιείστε περιοδικές αξιολογήσεις των προϊόντων και των διαδικασιών μας, μέσω συγκριτικής ανάλυσης, προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοσή μας.

Να συμμετέχουμε σε έργα, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες με στόχο την προώθηση μιας πράσινης οικονομίας και την ανάληψη σε διεθνές επίπεδο πρωτοβουλιών, οι οποίες συνδυάζουν καινοτομίες, οικονομική αξία και προστασία του φυσικού κεφαλαίου.

Για την υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών με στόχο την ψηφιοποίηση των περιοχών λειτουργίας και τη βελτίωση της τεχνολογικής τους προόδου.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Πολιτικές και δεσμεύσεις αειφόρου ανάπτυξης

In order to comply with the above principles of the TECHIIA's Sustainable development policy, we conduct our business activities with maximum responsibility and efficiency. We contribute to the solution of current and future social problems of the areas, where the holding's companies operate, maintaining the balance between economic development, environmental protection and social responsibility, as well as taking into account cultural diversity.

Οι δεσμευσεις μας

Οι δεσμεύσεις μας για αειφόρο ανάπτυξη:

Να συμπεριλαμβάνουμε πάντα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε επιχειρηματικά σχέδια, τις διάφορες μεθόδους και διαδικασίες

Να διασφαλίζεται πάντοτε η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ουκρανίας στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής προστασίας

Να παρέχονται στους ενδιαφερόμενους πλήρεις πληροφορίες και αλληλεπίδραση μαζί τους σε θέματα αποτελεσματικότητας της αειφόρου ανάπτυξης και οργάνωσης της ανατροφοδότησης.

Ανάπτυξη και εφαρμογή σε συνεχή βάση προγραμμάτων κοινωνικής επένδυσης και αειφόρου ανάπτυξης που σχετίζονται με τη στρατηγική της εταιρείας χαρτοφυλακίου και των μεμονωμένων επιχειρηματικών εταιρειών που αποτελούν μέρος αυτής.

Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος, στα προγράμματα δημόσιας ανάπτυξης και η συμβολή τους στη βελτίωση της ευημερίας του πληθυσμού στις περιοχές που εκτελούνται τα έργα.

Τήρηση και προώθηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

* Το Κοινό Μέλλον μας, Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (Επιτροπή Brundtland), 1987